:تاریخ برگزاری بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ — ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

 

 

 

: تاریخ ارسال آثار و مقالات

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

 

 

 

:آخرین فرصت تاریخ ارسال آثار و مقالات

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

 

 

:تاریخ اعلام داوری مقالات

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تماس با ما