:شرایط ارسال مقالات

 عضویت در انجمن زمین شناسی در یکی از چهار شاخه عضویت برای تمام نویسندگان مقاله الزامی است، جهت دست رسی به شرایط عضویت در انجمن زمین شناسی می توانید روی همین قسمت کلیک نمایید.

.هر شخص می تواند حداکثر سه مقاله در این همایش ارایه نماید، که در صورت پذیرش هر سه مقاله یکی از آنها به صورت پوستر خواهد بود

 .در هنگام ارسال آثار در قسمت پنل ارسال مقالات لازم و ضروری است که گواهی عضویت تمامی نویسندگان در سایت بارگذاری شود

.در هنگام ارسال آثار در قسمت پنل ارسال مقالات لازم و ضروری است که فرم فیزیکی ثبت نام مقالات  در سایت بارگذاری شود

 

 

(توجه شود که ارسال آثار و مقالات در بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی صرفا مبنی بر عضویت در انجمن زمین شاسی ایران می باشد و هزینه بابت مقالات گرفته نخواهد شد)

تماس با ما