انجمن زمین شناسی ایران یک سازمان مردم نهاد است که با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط تشکیل گردیده است.
تماس با ما
FA_IR