کد مقاله: ۱۰۷-۲۳-۹۹

اثر موقعیت شیب و نوع کاربري اراضی بر روند تشکیل کانی‌های رسی خاك‌های آهکی استان فارس

ابوالفضل آزادی*

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

a.azadi@areeo.ac.ir

سیروس شاکری

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

shakeri@pnu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۴۰-۲۳-۹۹

بررسی خصوصیات و منشا کانی پالیگورسکیت خاک­های گچی منطقه لیشتر، گچساران

سیروس شاکری*

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Shakeri@pnu.ac.ir

ابوالفضل آزادی

  بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

Abolfazl_azadi@yahoo.com

 

کد مقاله: ۱۰۶-۲۳-۹۹

بررسی رسوب زایی حوضه آبریز سد زنوز در آذربایجانشرقی

سید ابراهیم حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز

s.e.hossini91@gmail.com

ابراهیم اصغری کلجاهی*

دانشیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز

e-asghari@tabrizu.ac.ir

علی کدخدایی

دانشیار گروه علوم زمین دانشگاه تبریز

 kadkhodaie.ali@gmail.com

حسین عبادی

کارشناس ارشد شرکت آب منطقه­ای آذربایجان شرقی

wwwebadi@gmail.com

 

 

تماس با ما
FA_IR