دکتر حمید نظری رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین شد.

دکتر حمید نظری عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین و عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی ایران، رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین شد

دکتر منصور قربانی، رئیس انجمن زمین شناسی، انتخاب ایشان به عنوان رئیس کرسی یونسکو در علوم زمین، را به جامعه علوم زمین تبریک گفت و آن را افتخاری برای کشور دانست

تماس با ما
FA_IR