بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

انجمن زمین شناسی ایران به منظور تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافـته‌های علمی و پژوهشی اندیشمندان حوزه علوم زمین، بیست و چهارمین دوره همایش انجمن زمین شناسی ایران را در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰
.در  دانشگاه خوارزمی برگـزار کرد. در برگزاری این همایش، آقایان دکتر محمود فاطمی عقدا دبیر کنفرانس، دکتر بهزاد مهرابی دبیر علمی کنفرانس و دکتر مجید قاسمی سیانی دبیر اجرایی کنفرانس را عهده دار بودند

 

:اهداف این همایش عبارت موارد زیر را شامل شده است

ایجاد ارتباط بین متخصصان علمی، صنعتی و دانشجویان برای تبادل نظر و رفع نیازهای علمی و حل مشکلات اجرائی کشور –

ایجاد شرایط برای ارائه کارهای علمی و فناورانه جدید با توجه به مرزهای دانش و نیاز به افزایش همکاری­های بین رشته ای –

ایجاد شرایط مناسب برای دانشجویان به منظور ارائه یافته­های علمی شان –

امکان بحث در موضوعات و گرایشهای جدید در حوزه علوم زمین و کاربردهای آنها –

با توجه به تغییراتی که کرونا در شرایط علمی، آموزشی و پژوهشی جهانی ایجاد کرده است، گردهماییهای علمی –
بویژه با مشارکت متخصصین علمی بین المللی امکانپذیر شده که دانشگاه خوارزمی هم از زیرساخت های ایجاد شده
.برای ارتقا علمی همایش استفاده لازم را بعمل آورد

 

:محورهای همایش شامل موارد زیر است

زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی ذخایر معدنی، زمین شناسی کواترنری، زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک، هیدروژئولوژی و تغییر اقلیم، چینه شناسی و دیرینه شناسی، اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، سنگهای آذرین و دگرگونی، مخاطرات طبیعی، زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی، فرآیندهای ژئودینامیکی، زمین شناسی نفت و ژئوشیمی آلی، ژئوفیزیک، گوهرسنگ ها، زلزله شناسی و پیش بینی زلزله، انرژی های نو و تجدیدپذیر، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، علوم فرازمینی و شهاب سنگها، رسوب شناسی و سنگهای رسوبی، نوآوری در الگوهای آموزشی و پژوهشی زمین­ شناسی در پساکرونا، زمین گردشگری، سنگها و کانی های
. صنعتی، سنجش از دور و جی ای اس

 

.در بخش بین الملل همایش بیست و چهارم تعداد ۸ سخنران به صورت مجازی حضور داشتند و در بخش ملی، در مجموع تعداد ۱۰۶ مقاله مورد پذیرش و ارزیابی قرار گرفتند

 

Contact us
EN