زمین شناسی مهندسی

کد مقاله: ۱۱۱-۲۳-۹۹

ارائه راهکار برای پایدارسازی جناح راست سد مسجد سلیمان با توجه به شرایط هیدروژئولوژی ساختگاه

 آرام میرزایی*

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

aram.mirzaei@modares.ac.ir

 غلامرضا شعاعی

استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

shoaei@modares.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۱۱-۲۳-۹۹

ارزیابی پایداری مغار نیروگاه و ترانسفورمر زیرزمینی سد مسجد سلیمان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

 آرام میرزایی*

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

aram.mirzaei@modares.ac.ir

 غلامرضا شعاعی

استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

shoaei@modares.ac.ir

 

کد مقاله: ۵۱۱-۲۳-۹۹

بررسی پایداری ترانشه‌ها‌ی جناح راست ساختگاه سد مسجد سلیمان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی

 آرام میرزایی*

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

aram.mirzaei@modares.ac.ir

 غلامرضا شعاعی

استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

shoaei@modares.ac.ir

 

کد مقاله: ۴۰۶-۲۳-۹۹

وضعیت زمین شناسی مهندسی منطقه آزاد انزلی و بررسی ظرفیت باربری شمع درجاریز

فرشید نوظهور مغانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

fnozohour75@gmail.com

ابراهیم اصغری کلجاهی*

دانشیار گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

e-asghari@tabrizu.ac.ir

تماس با ما
FA_IR