:دبیر علمی همایش

دکتر حبیب اله قاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

مرتبه علمی استاد

:آدرس پست الكترونیك

habibghasemi45@gmail.com, h-ghasemi@shahroodut.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دبیر اجرایی همایش

دکتر منصور قربانی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی دانشیار

:آدرس پست الكترونیك

m-ghorbani@sbu.ac.ir,  m_ghorbani@hotmail.com

 

تماس با ما
FA_IR