کد مقاله: ۱۳۴-۲۳-۹۹

مطالعه توالی رسوبی سازند گورپی بر اساس تعیین حوادث زیستی نانوفسیل های آهکی در برش هرم، زاگرس

سعیده سنماری*

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

 

 

کد مقاله: ۴۳۴-۲۳-۹۹

معرفی زونهای زیستی رسوبات گذر سازند پابده-آسماری در بازه زمانی ائوسن­-الیگوسن براساس نانوفسیل­های­آهکی در جنوب شرق شیراز

سعیده سنماری*

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

Senemari2004@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۰۴-۲۳-۹۹

بررسی ميزان توليد مواد ارگانيكي(Paleoproductivity)سازند دلیچای در برش پریخان در غرب شاهرود بر مبنای مطالعه فرامینیفرها و مطالعات میکروفاسیسی

مریم نادریان

کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

maryam.naderiyan72@gmail.com

الهه زارعی*

دکتری چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

 

 

کد مقاله: ۱۷۳-۲۳-۹۹

بررسی پالئواکولوژی سازند سرچشمه در برش بهمن­جان علیا( کپه داغ) و تاثیر عوامل محیطی بر مرفولوژی مرجانهای اسکلراکتینا

ناصر شاه محمدیان*

دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه بیرجند،

n.Shahe2013@gmail.com

احمد رضا خزاعی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند،

arkhazaei@birjand.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۱۰-۲۳-۹۹

اعتبار تطابق چینه ای دوردست برای توالی های کرتاسه بر پایه ی فرامینیفرای پلانکتون: ضرورت به کارگیری چینه نگاری ایزوتوپ کربن

امین نویدطلب*

استادیار دانشکده¬ی علوم زمین، دانشگاه دامغان

a.navidtalab@du.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۴۴-۲۳-۹۹

بازوپایان دونین پسین (فامنین) برش روکرد (شمال غرب کرمان)

طیبه احمدی*

استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

t.ahmadi@pnu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۴۴-۲۳-۹۹

مطالعه پالئوایکنولوژي فلیش­هاي ائوسن در برش گدار عرب (غرب رفسنجان)

طیبه احمدی*

استادیار، گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور

t.ahmadi@pnu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۶۱-۲۳-۹۹

اثرات آلودگی های زیست محیطی در تعیین سن دوکفه ایها

مریم ناز بهرام منش تهرانی*

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، استادیار، دفتر نظارت و ارزیابی، ایران، تهران

Bahrammanesh69@gmail.com

سعیده سنماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دانشیار، گروه معدن، ایران، قزوین

 

کد مقاله: ۱۷۶-۲۳-۹۹

ردپاي گوشتخواران در سازند آغاجاري (ميوسن بالايي-پليوسن)، تاقديس بي­بي حكيمه، كوههاي زاگرس 

نصراله عباسي*

دانشيار گروه زمين شناسي دانشگاه زنجان

abbsi@znu.ac.ir

 

کد مقاله: ۱۴۹-۲۳-۹۹

رخساره‌های تبخیری‌ سازندهای آسماری و پابده (شاتین و آکویتانین) در زاگرس چین خورده و رورانده

علی دباغ*

دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، شاغل در شرکت ملی نفت ایران/ بخش عملیات مدیریت فنی/ مناطق نفتخیز جنوب، ali.dabbagh@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۶۴-۲۳-۹۹

چینه نگاری زیستی سازند آسماری در منطقه­ی غرب سمیرم، زاگرس مرتفع

مهرداد ناقوسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه دامغان

Mehrdad789123@gmail.com

مهدی صرفی*

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

m.sarfi@du.ac.ir

 

کد مقاله: ۱۲۵-۲۳-۹۹

زیست چینه نگاری سازند لار در نئوتتیس مرکزی: یک مطالعه ی موردی از البرز مرکزی، ایران

جهانبخش دانشیان

جهانبخش دانشیان، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

 daneshian@khu.ac.ir

 زهرا صالح *

زهرا صالح، دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه خوارزمی

 saleh.zahra.khu@gmail.com

تماس با ما
FA_IR