تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

 

،با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ جلسه اعضای هیات رییسه انجمن زمین

.شناسی ایران در ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار شد

تماس با ما
FA_IR