دومین مسابقه چالش رشد بلور

دومین مسابقه چالش رشد بلور در مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

دومین مسابقه چالش رشد بلور توسط انجمن علمی زمین شاسی، قطب و مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمیندانشگاه شهید بهشتی و با حمایت انجمن زمین شناسی کشور و تیم تجاری تحقیقاتی اکو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به صورت مجازی برگزار گردید. بلورهای ارسالی در بخش های فردی و گروهی توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند و برگزیدگان آن معرفی شدند.

تماس با ما
FA_IR