پژوهشگران عزیز توجه داشته باشند که گواهی مقالات آنها در حال صدور است و به زودی به آدرس های ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.

:در بیست و سومین همایش زمین شناسی ایران، همانند دوره های قبل افراد برگزیده به شرح زیر انتخاب خواهند شد

استاد نمونه  —

زمین شناس نمونه  —

کار آفرین برتر  —

پژوهشگر نمونه ( فعالیت های پژوهشی مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

دانشجوی نمونه ( فعالیت های مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

کتاب برگزیده ( کتب چاپ شده مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

 

تماس با ما