همایش های انجمن
نخستین همایش انجمن در سال 1376 در دانشگاه تهران برگزار و از آن پس، انجمن زمین شناسی ایران هر ساله همایش هایی را در تهران و سایر نقاط کشور برگزار نمود و فرصتی فراهم آورد تا اساتید و محققان جوان و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند نتایج دستاوردهای خود را در یک محیط علمی ارائه دهند.
مکان زمان دوره
اولین 6-4 شهریور ماه 1376 دانشگاه تهران
دومین 29-27 مرداد ماه 1377 دانشگاه فردوسی مشهد
سومین 11-9 شهریور ماه 1378 دانشگاه شیراز
چهارمین 10-8 شهریور ماه 1379 دانشگاه تبریز
پنجمین 8-6 شهریور ماه 1380 دانشگاه تهران
ششمین 7-5 شهریور ماه 1381 دانشگاه شهید باهنر کرمان
هفتمین 6-4 شهریور ماه 1382 دانشگاه اصفهان
هشتمین 16-14 شهریور ماه 1383 دانشگاه صنعتی شاهرود
نهمین 6-4 شهریور ماه 1384 دانشگاه تربیت معلم تهران
دهمین 6-4 شهریور ماه 1385 دانشگاه تربیت مدرس
یازدهمین 14-13 شهریور ماه 1386 دانشگاه فردوسی مشهد
دوازدهمین 30 بهمن – 2 اسفندماه 1387 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اهواز
سیزدهمین 3-1 اسفند ماه 1388 سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
چهاردهمین 27-25 شهریور ماه 1389 دانشگاه ارومیه
پانزدهمین 24-23 آذرماه 1390 دانشگاه تربیت معلم تهران
شانزدهمین 16-14 شهریورماه 1391 دانشگاه شیراز
هفدهمین 9-7 آبان ماه 1392 دانشگاه شهید بهشتی
هجدهمین 4-3 دیماه 1393 دانشگاه تربیت مدرس
نوزدهمین 27-26 آذرماه 1394 دانشگاه پیام نور تهران
بیستمین 17-16 شهریور ماه 1395 دانشگاه تهران
بیست و یکمین 23-24 آبان ماه 1397 دانشگاه پیام نور قم
تماس با ما
FA_IR