توسعه و آموزش در زمین شناسی

کد مقاله: ۱۵۹-۲۳-۹۹

بررسی میزان توجه به آموزش توسعه پایدار در برنامه درسی زمین شناسی پایه یازدهم از منظر مولفه های زیست- محیطی

مریم فهیمی*

دبیرآموزش و پرورش منطقه ده تهران، گروه زمین شناسی

mfahimi453@gamil.com

 

 

کد مقاله: ۱۷۱-۲۳-۹۹

آشنایی با اصول و چهارچوب علم ژئوسیبرنتیک

دکتر فاطمه زندیان

عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت دانش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

zandian@modares.ac.ir

میلا ملک الکلامی*

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت دانش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

milamalekolkalami@gmail.com

تماس با ما
FA_IR