کد مقاله: ۱۲۸-۲۳-۹۹

محاسبه بیلان و تعیین تغییرات حجم آب آبخوان شاهرود

زهرا بوسلیک*

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

Zahra.boosalik@yahoo.com

هادی جعفری

دانشیار هیدروژئولوژی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

h_jafari@shahroodut.ac.ir

 

کد مقاله: ۱۶۶-۲۳-۹۹

ارزیابی کیفی و توزیع مکانی آب‌های معدنی و آشامیدنی بسته‌بندی موجود در بازار ایران از دیدگاه غلظت یون سولفات

مهدیس رش‌بر*

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Mahdis.rashbar@gmail.com

سیده سارا بدیعی

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

Sarabadiee1996@gmail.com

یاسر نیک‌‌پیمان

موسسه فناوری و کیفیت آب فوکا، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

kpeyman@sbu.ac.ir‏y_n

 

 

کد مقاله: ۱۶۶-۲۳-۹۹

ارزیابی مقادیر عناصر آرسنیک و آنتیموان در خاکهای روستای داشکسن (شمال خاور قروه)

مهسا کرمی*

 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 mahsa_ka2020@yahoo.com

محمد معانی­جو

 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 Maanijou@yahoo.com

 

کد مقاله: ۱۱۵-۲۳-۹۹

بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی دشت یزد – اردکان و تغییرات آن در اثر فعالیت‌های انسانی

حسن ولی نیا*

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آب‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

hassanvalinia@gmail.com

حمید رضا ناصری

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

Hamidrezanassery@yahoo.com

نرگس بیات

دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

Nbayat87@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۴۲-۲۳-۹۹

تکامل ژئوشیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی قائم­شهر – جویبار، استان مازندران

صفورا حیدری*

دانشجوی کارشناسی ارشد آب­شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 Safora_Heidari.99@yahoo.com 

هادی جعفری

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زمین­شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 h_Jafari@shahroodut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۷۵-۲۳-۹۹

تأثیر فعالیت­های صنعتی بر کیفیت آب زیرزمینی دشت اردکان – یزد

نرگس بیات*

دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

Nbayat87@yahoo.com

حمید رضا ناصری

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

Hamidrezanassery@yahoo.com

حسن ولی نیا

دانش آموخته کارشناسی ارشد آب شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

hassanvalinia@gmail.com

 

 

تماس با ما
FA_IR