:تاریخ برگزاری بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

  ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ — ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

 

 

 

: تاریخ ارسال آثار و مقالات

۱۳۹۹/۰۵/۱۰

 

 

 

:آخرین فرصت تاریخ ارسال آثار و مقالات

۱۳۹۹/۰۷/۲۰

 

 

:تاریخ اعلام داوری مقالات

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

 

 

 

با توجه به استقبال و درخواست مکرر اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز، تاریخ دریافت مقالات تا ۲۵ مهر ماه تمدید گردید.

!!!!!لطفا توجه شود که این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد!!!!!

تماس با ما
FA_IR