کد مقاله: ۱۷۷-۲۳-۹۹

مغناطیس سنجی هوابرد با استفاده از پهپاد، مطالعه موردی

هاشم شاهسونی*

استادیار دانشگاه کردستان گروه مهندسی معدن

h.shahsavani@uok.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۷۸-۲۳-۹۹

تأثیر تراوایی بر کاهش سرعت موج استونلی: راستی‌آزمایی یک انگاره در مخازن کربناته خلیج فارس

وحید توکلی*

دانشیار دانشگاه تهران

vtavakoli@ut.ac.ir

تماس با ما
FA_IR