به منظور نیل به هدف های مذکور؛ انجمن زمین شناسی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد:

 • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم زمین سرو کار دارند.
 • همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینة ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینة علمی موضوع فعالیت انجمن.
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
 • ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی.
 • تشکیل گردهمائی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • انتشار کتب و نشریات علمی.

انجمن، به طور سالانه برنامه های متنوعی شامل موارد زیر را برگزار می کند:

 • همایش های سالانه
 • انتخاب زمین شناس نمونه و زمین شناس پیشکسوت
 • انتخاب کتاب سال زمین شناسی
 • انتخاب دانشجوی نمونه
 • انتخاب عکس نمونه سال

همچنین مواردی به عنوان برنامه های آتی انجمن در نظر گرفته شده اند:

 • تشکیل گروه های تخصصی از جمله: بانوان زمین‌شناس، دبیران زمین‌شناس، دانشجویان زمین‌شناس
 • تشکیل بانک اطلاعات زمین‌شناسی
 • افزایش نشریات تخصصی
 • عضویت انجمن در مجامع بین‌المللی و دیگر انجمن‌های تخصصی
 • فراهم کردن راهی برای مشارکت اعضا در پروژه‌هایIGCPیونسکو
 • برگزاری المپیاد زمین شناسی
 • تلاش برای بازنگری کتابهای درسی دبیرستان و افزایش ضریب درس زمین شناسی در آزمون سراسری
 • برگزاری همایش های موضوعی و فصلی
تماس با ما
FA_IR