به اطلاع علاقه مندان و اندیشمندان علوم زمین می رساند در اردیبهشت ماه سال جاری
دوره آشنایی با متالوژنی ایران توسط دکتر منصور قربانیرئیس انجمن زمین شناسی ایران
.به صورت مجازی و رایگان برگزار خواهد شد

http://elearning.etmeo.ir/metallurgy/

لینک ورود به جلسه

۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷

چهارشنبه

۱۴۰۱٫۰۲٫۱۱

یکشنبه

۱۴۰۱٫۰۲٫۱۸

یکشنبه

۱۴۰۱٫۰۲٫۲۵

یکشنبه

 

تماس با ما
FA_IR