سخنرانی رئیس انجمن زمین شناسی ایران در دانشگاه خجند کشور تاجیکستان

دکتر منصور قربانی رئیس انجمن زمین شناسی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مرکز پژوهشی آرین زمین روز سه شنبه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۱ خورشیدی در دانشگاه خجند کشور تاجیکستان سخنرانی با محوریت ” زمین شناسی دریای کاسپین، دریای اورال و دریای خلیج فارس” به عمل آوردند.

این سخنرانی با حضور کلیه کادر شاخه زمین شناسی و بسیاری از شاخه های دیگر دانشگاه خجند تاجیکستان برگزار شد. دکتر منصور قربانی در این سخنرانی به مقایسه جامع زمین شناسی دریاهای نام برده (دریای کاسپین، دریای اورال و دریای خلیج فارس) با یکدیگر و پتانسیل‌های نفت و گاز آنها در سنین مختلف زمین شناسی و همچنین پی سنگ های آنها اشاره نمودند. در ادامه ایشان به ارتباط دریای کاسپین شمالی، میانی و جنوبی با دریای اورال و دریای سیاه و پتانسیل نفت و گاز در این دریاها اشاره نمودند.

تماس با ما
FA_IR