کد مقاله: ۱۳۳-۲۳-۹۹

برآورد نرخ گشتاور زمین شناسی در پهنه فارس

صدیقه مهدی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

 maedehmehdipour71@yahoo.com

سعید زارعی*

استادیار گروه ژئوفیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

szarei@pgu.ac.ir

سیدرضا منصوری

استادیار گروه ژئوفیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

s.r.mansouri@pgu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۰۸-۲۳-۹۹

 

ریخت زمین ساخت گسل­های پیرامون حاشیه ساحلی خلیج فارس در شهرستان عسلویه

احمد رشیدی*

استادیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

rashidi@iiees.ac.ir

 

کد مقاله: ۱۱۹-۲۳-۹۹

تحلیل و بررسی شکستگی های ساختاری محدوده مسیر راه آهن قزوین – منجیل

داود دانشور فضلی*

دانش آموخته دکترای زمین شناسی تکتونیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

d.daneshvar@srbiau.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۵۷-۲۳-۹۹

جایگاه چین‎خوردگی‎های هم‎لرزه در ارزیابی خطرات لرزه‎ای مجامع شهری (مطالعه موردی شهر بیرجند – خاور ایران)

محمد امیر علیمی*

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند

malimi@birjandut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۵۷-۲۳-۹۹

نقش بلوک‎های ساختاری در کانی‎زایی  (مطالعه موردی اریب هشتوگان – خاور ایران)

محمد امیر علیمی*

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند

malimi@birjandut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۵۵۷-۲۳-۹۹

نقش گسل‎های پی‎سنگی مدفون در دگرشکلی پهنه‎های برشی خاور ایران

محمد امیر علیمی*

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند

malimi@birjandut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۴۱-۲۳-۹۹

مطالعۀ تنش و آهنگ کرنش در منطقه البرز با استفاده از سازوکار کانونی زمین لرزه ها

شاهرخ پوربیرانوند*

استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

beyranvand@iiees.ac.ir

محمد طالبی

دکترای زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

m.talebi@iiees.ac.ir

روح اله مداحی زاده

دکترای زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

rohmad.2006@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۷۲-۲۳-۹۹

بررسی عوامل اثرگذار بر تکامل چین های جدایشی جعبه ای شکل با استفاده از مدلسازی عددی به روش المان مجزا

نازنین اسلامی رضایی*

دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

Nazanin.eslami@gmail.com

سید احمد علوی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

a-alavi@sbu.ac.ir

 

 

 

تماس با ما
FA_IR