کد مقاله: ۱۸۳-۲۳-۹۹

Sakarya gas field a new gas discovery by Turkey in the Black Sea deep waters

* Khalil Odouli

NIOC

khalilodouli@gmail.com

کد مقاله: ۱۸۰-۲۳-۹۹

تعیین اختصاصات ژئوشيمي شيل قاعده سازند آقچاگيل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی

حسین مهاجرسلطانی*

کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت نفت خزر

hyuo1358@gmail.com

مرتضی فرخی

کارشناس ارشد زمین شناسی شرکت نفت خزر

morteza.farrokhi@gmail.com

فرید طاعتی

رییس اداره زمین شناسی شرکت نفت خزر

ftaati345@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۴۳-۲۳-۹۹

پتانسیل یابی هیدروکربوری سنگ منشأهای دشت آبادان

طاهره والی زاده*

دانشجوی دکترای تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

tahereh_valizadeh93@yahoo.com

زهرا ملکی

استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

experimental.tectonics@gmail.com

نوید دهباشی قنواتی

شرکت ملی اکتشاف نفت

nadhni@yahoo.com

 

 

 

کد مقاله: ۱۴۶-۲۳-۹۹

ارزیابی و اعتبار سنجی آماری روش­های متداول تعیین ناهمگنی در مخازن کربناته، مطالعه موردی در بخش مرکزی خلیج فارس

عادله جمالیان*

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکده زمین­شناسی

adele.jamalian@ut.ac.ir

وحید توکلی

دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده زمین­شناسی

vtavakoli@ut.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۴۴۶-۲۳-۹۹

تشخیص تخلخل در تصاویر سی­تی­اسکن مغزه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی، مطالعه موردی در یکی از مخازن کربناته در بخش مرکزی خلیج فارس

عادله جمالیان*

دانشجوی دکتری دانشکده زمین­شناسی، دانشگاه تهران

adele.jamalian@ut.ac.ir

وحید توکلی

دانشیار دانشکده زمین­شناسی، دانشگاه تهران

vtavakoli@ut.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۷۹-۲۳-۹۹

ارزیابی استراتژیکی گاز شیل ها به عنوان یک منبع جایگزین

یوسف عابدی*

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه خوارزمی

std_yousef.abedi@khu.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۱۲-۲۳-۹۹

ارزیابی ژئوشیمیایی یکی از ساختمان‌های ناحیه فارس ساحلی ایران

بهرام علیزاده*

گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه­های رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

alizadeh@scu.ac.ir

عباس مراونه

گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه­های رسوبی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Abbasmaraveneh@gmail.com

مهدی خالقی طرقی

اداره مطالعات و تحقیقات، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

khaleghi_meh@yahoo.com

 

 

 

کد مقاله: ۱۱۶-۲۳-۹۹

اهمیت ریزتخلخل ها در تشکیل مخازن هیدروکربوری در گروه بنگستان دشت آبادان

حمزه مهرابی*

استادیار دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

mehrabi.hamze@ut.ac.ir

برهان باقرپور

استادیار بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

borhan.b@gmail.com

 

 

 

کد مقاله: ۱۳۷-۲۳-۹۹

روش‌های ارزیابی شیلهای نفتی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی

لیلا صمدپور

دانشجوی دکترای زمین‌شناسی دانشگاه خوارزمی

leila93samadpour@gmail.com

سولماز صادقی*

دانشجوی دکترای زمین‌شناسی دانشگاه خوارزمی

std_s.sadeghi6897@khu.ac.ir

 

 

 

کد مقاله: ۱۴۷-۲۳-۹۹

شناسایی نوع تخلخل کانيهای رسي با استفاده از داده­های آزمايشگاهي و پتروفیزيکي و تاثیر آنها بر کیفیت مخزن در يکي از میادين نفتی جنوب غربی ایران

عباس ده کار*

دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد زاهدان

a.dehkar@yahoo.com

ولی احمد سجادیان

استادیار، دانشگاه آزاد خارک

vas1382@yahoo.com

تماس با ما
FA_IR