کد مقاله: ۴۴۱-۲۳-۹۹

تاثیر تکتونیک صفحه ای بر اقلیم، قومیت و زبان ملل مختلف در جهان و ایران

شاهرخ پوربیرانوند*

استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

beyranvand@iiees.ac.ir

 

کد مقاله: ۴۴۱-۲۳-۹۹

زمین‌گردشگری در منطقه ماهنشان، غرب استان زنجان

محمد ابراهیمی*

دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

  ebrahimi@znu.ac.ir

مهران شیروانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

  shirvani@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۶۷-۲۳-۹۹

ارزیابی پتانسیل های شهرستان گناباد برای ایجاد یک ژئوپارک بین المللی

مهرداد ناقوسی*

دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه دامغان

Mehrdad789123@gmail.com

امین نوید طلب

استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

a.navidtalab@du.ac.ir

مهدی صرفی

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

m.sarfi@du.ac.ir

 

کد مقاله: ۴۶۷-۲۳-۹۹

قابلیت های شهرستان دامغان به عنوان یک هدف زمین گردشگری

مهرداد ناقوسی*

دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشگاه دامغان

Mehrdad789123@gmail.com

مهدی صرفی

استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

m.sarfi@du.ac.ir

امین نوید طلب

استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان

a.navidtalab@du.ac.ir

 

کد مقاله: ۱۲۶-۲۳-۹۹

ژئوتوریسم با رویکرد گردشگری درمانی مطالعه موردی ؛گل فشانهای سیستان و بلوچستان

زهرا شفیعی*

دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا – اکوتوریسم دانشگاه کاشان

Zahrashafiei2012@gmail.com

تماس با ما
FA_IR