اعضاي كميته علمي

رديف نام و نام‌خانوادگي مدرك و رشته‌تحصیلی رتبه علمی
۱ فریبرز مسعودی دکتری زمین شناسی استاد
۲ حبیب‌اله قاسمی دکتری زمین شناسی استاد
۳ مهدی زارع دکتری زمین شناسی استاد
۴ حمیدرضا ناصری دکتری زمین شناسی استاد
۵ محسن مؤید دکتری زمین شناسی استاد
۶ جلیل قلمقاش دکتری زمین شناسی دانشیار
۷ سیدرضا مهرنیا دکتری زمین شناسی استادیار
۸ منصور قربانی دکتری زمین شناسی دانشیار
۹ احمدرضا صیادی دکتری اقتصاد معدن دانشيار
۱۰ مجید قادری دکتری زمین شناسی استاد
۱۱ سروش مدبری دکتری زمین شناسی دانشیار
۱۲ ابراهیم قاسمی‌نژاد دکتری زمین شناسی استاد
۱۳ علی ارومیه‌ای دکتری زمین شناسی استاد
۱۴ علیرضا زراسوندی دکتری زمین شناسی استاد
۱۵ حسین غلامعلیان دکتری زمین شناسی دانشیار
۱۶ محمد بومری دکتری زمین شناسی دانشیار
۱۷ غلامحسین کرمی دکتری زمین شناسی دانشیار
۱۸ آذین آهی‌فر دکتری زمین شناسی
۱۹ بهمن سلیمانی دکتری زمین شناسی
۲۰ روح اله ندری دکتری زمین شناسی استادیار
۲۱ مهناز ندایی دکتری زمین شناسی استادیار

تماس با ما
FA_IR