انجمن زمین شناسی ایران به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط تشکیل گردیده است. از دیگر اهداف این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برنامه ریزی آموزشی برای رشد علوم زمین در کشور و معرفی نقش دانش زمین در جامعه
  • ایجاد گروهای مختلف از جمله شاخه دانشجویی انجمن زمین شناسی ایران، شاخه زنان انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دبیران انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دانش آموزی
  • وحدت بخشی و قرار دادن انجمنهای علمی دانشجویی زیر یک پرچم
  • ایجاد فضا و کمکهای مختلف برای منسجم کردن فعالیتهای مرتبط با علوم زمین
  • برگزاری دوره های آموزشی و تورهای زمین شناسی و معرفی میراث زمین شناختی ایران
  • ارتباط با انجمنهای زمین شناسی کشورهای منطقه و کشورهای مطرح در زمینه زمین شناسی
تماس با ما
FA_IR