اعضای کنونی (دوره یازدهم) هیئت رئیسه انجمن زمین شناسی ایران:

 

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره:
آقای دکتر منصور قربانی
آقای دکتر حبیب الله قاسمی
آقای دکتر سروش مدبری
آقای دکتر مهدی زارع
آقای دکتر حمید نظری
خانم دکتر آذین آهی فر
آقای دکتر پیمان افضل

بازرسان اصلی و علی البدل:
آقای دکتر محمد یزدی
خانم دکتر مهناز ندایی

 

دومین جلسه هیئت رئیسه دوره یازدهم انجمن زمین شناسی ایران

تماس با ما
FA_IR