برنامه کاری انجمن برای سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۷

                                                               از آغاز باید که دانی درست                          سر مایه گوهران از نخست

                                                               که یزدان ز ناچیز چیز آفرید                           بدان تا توانایی آرد پدید

                                                               یکی آتشی برشده تابناک                           میان آب و باد از بر تیره خاک

                                                               نخستین که آتش به جنبش دمید                  ز گرمیش پس خشکی آمد پدید

                                                               فلکها یک اندر دگر بسته شد                        بجنبید چون کار پیوسته شد

                                                               چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ            زمین شد به کردار روشن چراغ

                                                               ببالید کوه آبها بر دمید                                 سر رستنی سوی بالا کشید

                                                               ستاره برو بر شگفتی نمود                          به خاک اندرون روشنائی فزود

                                                               همی بر شد آتش فرود آمد آب                     همی گشت گرد زمین آفتاب

                                                                                                                                                     استاد فردوسی توسی

آغاز دست یافتن به هر موضوع علمی و عملی خواه پژوهشی، آموزشی، اجرایی، اقتصادی و … دانستن اطلاعات پایه آن علم و موضوع از شرایط اصلی آن می باشد. گرچه دانسته های علوم زمین به قوانین و راز و رمز علم زمین شناسی در شاخه های مختلف نظیر کانی شناسی، ژئوشیمی، زمین شناسی ساختمانی، چینه شناسی و … برمی گردد، ولی به کارگیری آن در برآوردن نیازهای هر کشور منوط به میزان آگاهی دست اندرکاران از علوم و فنون زمین‌شناسی و نیز آگاهی از ویژگی ها و پدیده‌های زمین شناسی آن کشور می باشد. بر همین اساس میزان استفاده جامع هر کشوری از منابع خدادادی از جمله منابع انرژی، منابع مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، مواد اولیه مصالح ساختمانی و همچین ساخت پروژه های عمرانی اعم از راه ها، سدها، پل ها، تونل ها، سازه های بزرگ و کاستن و جلوگیری از مخاطرات و بلایای طبیعی به به کارگیری صحیح این اطلاعات بستگی دارد.
در کشور ما علوم زمین در موسسات آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه ها، پژوهشگاه ها تدریس و نسل های جوان خود را برای سازمان ها و موسسات اجرایی و بنگاه های اقتصادی آماده می کنند.
سازمان های اجرایی مرتبط با علوم زمین عبارتند از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، سازمان های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنگاه ها و شرکت های خصوصی که در زمینه زمین‌شناسی و معدن فعالیت می‌کنند.
زمین شناسی و شاخه های وابسته آن و بطور کلی علوم زمین از علومی می باشد که اقتصاد کشور (حداقل در صد سال گذشته ) با مسائل آن گره خورده و در هم تنیده شده است. زیرا با توجه به اقلیم، موقعیت جغرافیایی و غنای منابع طبیعی، کشور ما اصولاً در گروه کشورهای معدنی و دارای منابع انرژی قرار می‌گیرد. بنابراین در حال حاضر منابع معدنی و انرژی کشور از یک سو و وابستگی اقتصادی کشور به این بخش از سوی دیگر توجه ما را به علوم زمین دو چندان یا صد چندان می کند. در اینجاست که باید به علوم زمین با نگاهی ژرف نگریست.
انجمن زمین شناسی ایران به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقا علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش در علوم زمین تشکیل شده است و اساس نامه آن نیز بر همین مبنا است.
انجمن زمین شناسی از بدو تشکیل (۱۳۷۴) تا کنون در این راستا حرکت کرده که وظیفه قانونی آن هم همین می باشد. این انجمن تاکنون ۲۱ همایش ملی و چندین نشست برگزار کرده است. و تا حدودی با سازمان های اجرایی وارد گفتگو شده است. اما در این دوره انجمن زمین شناسی ایران بر پایه وظیفه قانونی خود و طبق اساس نامه برنامه های زیر را در اهداف خود قرار داده است.
– ایجاد تعامل و ارتباط تنگاتنگ بین سازمان های اجرایی یاد شده و موسسات آموزشی پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
در این راستا انجمن زمین شناسی کشور که اعضای آن بطور قانونی هم می توانند از موسسات آموزشی و پژوهشی و هم از زمین شناسان دستگاهای اجرایی باشند نشست های علمی و پژوهشی تخصصی خواهد داشت که به شناخت توانایی ها و نیازهای متقابل این ارگان ها خواهد انجامید. لذا در این راستا انجمن زمین‌شناسی ایران قصد دارد تا نسبت به برگزاری نشست‌های تخصصی میان دست‌اندرکاران آموزشی، پژوهشی و اجرایی علوم زمین جهت همگرایی بیشتر این افراد به صورت هر سه ماه یک بار اقدام نماید.
– برقراری ارتباط بیشتر بین اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و ارتباط در سطح ملی و بین المللی در علوم زمین.
– ارتباط با سازمان های تحقیقاتی مرتبط با علوم زمین در سطح ملی و بین المللی مانند انجمن های علمی و سازمان‌های زمین‌شناسی دیگر کشورها.
– ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از متخصصان و استادان ممتاز به منظور ارج نهادن به فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان
– توجه به امور اشتغال و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاه ها و خود باوری جوانان دانش آموخته رشته زمین شناسی که خود بتوانند با توجه به ویژگی ها و منابع کشور عزیزمان ایران خالق اشتغال و کار آفرینی باشند.
– تلاش در راه اندازی مجله علمی و پژوهشی مربوط به علوم زمین در انجمن زمین‌شناسی در سطح منطقه ای و نیز احیای مجله‌ای که پیش از این به نام انجمن منتشر می‌شده است و متاسفانه در حال حاضر به چاپ نمی‌رسد.
– تحقیق در شناخت و اهمیت پدیده های منحصر بفرد زمین شناسی ایران که میراث طبیعی ایران می‌باشد و معرفی آن به سازمان های اجرایی مانند سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تهیه شناسنامه زمین شناسی برای آنها.
– تحقیق درباره تغییرات مورد نیاز در درس‌ها و نوع دانسته های علوم زمین که در تولید ملی نقش داشته باشد. در این راستا سعی می شود با توجه به نیاز دستگاه های اجرایی و تولیدی، پیشنهاد درس های کاربردی و بین رشته ای با توجه به نیاز جهان امروز به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری داده شود.
– عضوگیری پیوسته و افتخاری از اشخاص حقیقی و حقوقی و دانشجویی به صورتی که انجمن می‌تواند بخش‌های قابل توجهی از دست‌اندرکاران امور زمین‌شناسی کشور را که دارای ساختاری حقوقی هستند عضو خود نماید.

باسپاس
منصور قرباني
رییس انجمن زمین‌شناسی ایران

تماس با ما
FA_IR