نقشه تفکیک هندسی مناطق دگرسانی ایران

چکیده:
نقشه تفکیک هندسی مناطق دگرسانی ایران بر اساس نقشه پایه دورسنجی سازمان زمین شناسی کشور طراحی شده است. در این نقشه، معیار تفکیک آثار دگرسانی گرمابی مبتنی بر تابع توزیع مارپیچ است که مطابق آن چهار الگوی هندسی به شرح زیر معرفی شده اند.
الگوی اول که با رنگ قرمز معرفی شده بیانگر توزیع هندسی ایده آل و منطبق با تغییرات منظم از حدود عدد فی تا عدد پی را در بر میگیرد.
الگوی دوم که با رنگ زرد مشخص شده نظم هندسی کمتری از الگوی اول دارد و عمدتا بیانگر توزیع داده ها در حوزه اویلر است.
الگوی سوم که با رنگ سبز معرفی شده است بیانگر کمینه توزیع هندسی بوده و محدود به ناحیه فی میباشد. نظم این توزیع از دو الگوی اول و دوم کمتر است.
الگوی چهارم که با رنگ آبی معرفی گردیده نشان دهنده توزیع هندسی تصادفی و نامنظم است که در مقایسه با الگوهای اول تا سوم ، از استعداد کمتری برای توسعه هاله های دگرسانی برخوردار است.
بر اساس شاخص های رنگی ذکر شده، آثار دگرسانی که با رنگ های قرمز و زرد معرفی شده اند از بیشترین اولویت پی جویی ذخایر هیدروترمال برخوردارند. در مقابل نظم هندسی الگوی سبز کاهش یافته و در الگوی آبی رنگ به بی نظمی رسیده است.
از دیدگاه زمین شناسی اقتصادی، مناطق قرمز و زرد معرف نواحی امیدبخش معدنی با توالی منظم آثار دگرسانی هستند. مناطق سبز بیانگر هاله های دگرسانی با توسعه محدود بوده و مناطق آبی رنگ معرف هاله های پراکنده هستند که بدلیل عوامل ساختمانی و زمین شناختی، فاقد نظم حاکم بر رویدادهای درونزاد میباشند.

نقشه تفکیک هندسی مناطق دگرسانی ایران به همت جناب آقای دکتر مهرنیا (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور) در زمستان ۱۳۹۷ تهیه شده و در اختیار علاقمندان و دانش پژوهان کشور قرار گرفته است.

لطفا جهت دانلود نقشه در سایز اصلی کلیک فرمائید.

تماس با ما
FA_IR