تفاهم نامه همکاری انجمن با کرسی یونسکو و پژوهشکده علوم زمین

انجمن زمین شناسی ایران ، تفاهم نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناسی ساحلی و پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منعقد کرده است

تماس با ما
FA_IR