فراخوان دریافت مقالات مجله سرزمین های پارس آرین

مجله سرزمین‌های پارس آرین با هدف ارتقاء و توسعه دانش علوم زمین و مسائل تأثیرگذار این شاخه از علوم پایه در سرزمین‌های ایران امروزی و گستره تاریخی قلمرو فرهنگی ایران (سرزمین‌های میان‌رودان تا فرارودان) و نیز مرور مطالعات مرتبط درگذشته، و ترسیم چشم اندازهای حال و آینده  این قلمرو علمی منتشر می شود. این اساسنامه برای تعیین چارچوب کار انتشار ، شامل ساختار و سازوکار انتشار مجله تدوین شده است.

این مجله درحال دریافت مقالات برای فصلنامه اول خود (فصل پاییز) است.

تماس با ما
FA_IR