برگزیدگان

 

زمین شناسان برگزیده سال های گذشته

 

دکتر مانوئل بربریان


دکتر عبدالکریم قریب


دکتر مسیب سبزه ای


دکتر امیر کلانتری


دکتر محمد علی جعفریان


دکتر علی درویش زاده


دکتر عبدالمجید یعقوب پور


دکتر محمد حسن کریم پور


دکتر محمد قویدل سیوکی


مهندس محمد حسن نبوی


دکتر سید رضا موسوی حرمی


دکتر فرید مر


دکتر منصور علوی نائینی


دکتر عزت اله رئیسی اردکانی


دکتر محمد هاشمی امامی


دکتر اصغر اصغری مقدم


دکتر محمد حسین آدابی


دکتر جمشید افتخارنژاد


دکتر منصور وثوقی عابدینی


دکتر علی آقا نباتی


 

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد


دکتر منوچهر قرشی