پژوهشگران عزیز توجه داشته باشند که گواهی مقالات آنها در حال صدور است و به زودی به آدرس های ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.

ارسال مقالات

 • !!!لطفا جهت تسریع در عمل ارسال گواهی مقالات این مشخصات به صورت دقیق پر شود.!!!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • !توجه شود که پر کردن تمامی فیلدها ضروری است!
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  !!! توجه نمایید که باید گواهی عضویت تمامی نویسندگان مقالات بارگذاری شود!!!
تماس با ما