برگزیدگان سال حوزه علوم زمین

 

دکترصمد علیپور

مهندس علیرضا باباخانی

مهندس حسین محلوجی

دکتر مرتضی مومن زاده

دکتر جمشید شهاب پور

مهندس خلیل عدولی

دکتر کاظم سیدامامی

دکتر مانوئل بربریان

دکتر عبدالکریم قریب

دکتر مسیب سبزه ای

دکتر امیر کلانتری

دکتر محمد علی جعفریان

دکتر علی درویش زاده

دکتر عبدالمجید یعقوب پور

دکتر محمد حسن کریم پور

دکتر محمد قویدل سیوکی

مهندس محمد حسن نبوی

دکتر سید رضا موسوی حرمی

دکتر فرید مر

دکتر منصور علوی نائینی

دکتر عزت اله رئیسی اردکانی

دکتر محمد هاشمی امامی

دکتر اصغر اصغری مقدم

دکتر محمدحسین آدابی

دکتر جمشید افتخارنژاد

دکتر منصور وثوقی عابدینی

دکتر علی آقانباتی

دکتر موسی نقره ئیان

دکتر ابراهیم قاسمی نژاد

دکتر منوچهر قرشی

دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده

دکتر خلیل سرکاری نژاد

تماس با ما
FA_IR