کد مقاله: ۱۴۵-۲۳-۹۹

داده کاوی در آنالیز رسوبات آبراهه ای نقشه یک صد هزارم کیوی به منظور شناسایی مناطق پر پتانسیل، استان اردبیل

عادل شیرازی*

دانشجوی دکتری تخصصی، مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی، دانشگاه صنعتی شاهرود

Adel.Shirazy@shahroodut.ac.ir

منصور ضیائی

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

Mziaii@shahroodut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۴۵-۲۳-۹۹

مقایسه الگوریتم‌های آماری و طیفی جهت نقشه‌برداری دگرسانی‌های گرمابی مرتبط با کانی‌زایی با استفاده از سنجنده ASTER در منطقه آتش‌فشان تفتان

فاطمه آتش پنجه خادمی*

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

fatemehkhademi92@yahoo.com

مهدی هنرمند

دانشیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

mehonarmand167@gmail.com

رضا حسن زاده

استادیار، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

hassanzadeh22@yahoo.com

هادی شهریاری

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

shahriarihi@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۳۹-۲۳-۹۹

مقایسه بین شبیه سازی متوالی گووسی و جدایش فرکتالی عیار – حجم زون های کانسار مس پورفیری مورد مطالعه : کانسار تخت گنبد

سید هادی معنوی گیوی*

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

st_h_manavigivi@azad.ac.ir

پیمان افضل

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

P_Afzal@azad.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۵۸-۲۳-۹۹

جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی جهت اکتشاف مس و عناصر همراه بر اساس مدلسازی فرکتالی عیار- تعداد در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سیه رود، آذربایجان شرقی

مرجان جبلی*

دکترا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

*Jebeli_marjan@yahoo.com

پیمان افضل

.  دانشیار بخش مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عضو هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران، تهران، ایران

P_afzal@azad.ac.ir

سید رضا مهرنیا

. گروه زمین شناسی،  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

srmehrnia@yahoo.com

 

تماس با ما
FA_IR