:در بیست و سومین همایش زمین شناسی ایران، همانند دوره های قبل افراد برگزیده به شرح زیر انتخاب خواهند شد

استاد نمونه  —

زمین شناس نمونه  —

کار آفرین برتر  —

پژوهشگر نمونه ( فعالیت های پژوهشی مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

دانشجوی نمونه ( فعالیت های مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

کتاب برگزیده ( کتب چاپ شده مربوط به یک سال قبل یعنی مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ )  —

 

تماس با ما
FA_IR