ارکان اصلی انجمن زمین شناسی ایران عبارتند از مجمع عمومی؛ هیات مدیره و بازرسان. مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر سالی یک بار تشکیل می شود.هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب میشوند  مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. بازرسان موظفند اسناد و دفاتر مالی انجمن و گزارش های سالانه هیات مدیره را بررسی کنند و گزارش های عملکرد انجمن را تهیه نمایند.

تماس با ما
FA_IR