معرفی کتب برتر در زمینه ترجمه

کتب برتر زمین شناسی ایران در زمینه ترجمه معرفی شدند.

زمین شیمی ایزوتوپ پرتوزاد؛ دکتر ارسیا مقتدری

تحلیل و بررسی داده های آزمون پمپاژ؛ دکتر محمد نخعی دکتر میثم ودیعتی و دکتر علیرضا دوچشمه

تماس با ما
FA_IR