به اطلاع کلیه اعضای انجمن می رساند که طبق تفاهم نامه همکاری امضا شده فیمابین انجمن زمین شناسی ایران و آزمایشگاه زرآزما کلیه اعضای انجمن زمین شناسی ایران اعم از اعضای دانشجویی و هیئت علمی می توانند از تخفیفی ۱۵ درصدی جهت انجام آنالیزهای مربوط به پایان نامه و رساله های دانشجویی و نیز طرح های پژوهشی اساتید محترم دانشگاه ها برخوردار شوند.

تماس با ما
FA_IR