کمیته بانوان انجمن زمین شناسی ایران

با توجه به جایگاه بانوان کشورمان در زمینه‌های گوناگون علمی، صنعتی، معدنکاری، محیط زیست و مهندسی در منابع آب و انرژی و نیز پذیرش و استقبال ایشان از عموم رشته‌های علوم زمین در دانشگاه‌ها و فزونی تعداد بانوان دانش‌آموخته در علوم زمین، بخصوص تحصیلات تکمیلی، انجمن زمین‌شناسی ایران را بر آن داشت تا نسبت به تشکیل کمیته بانوان علوم زمین اقدام نماید تا بدین وسیله فعالیت‌های علمی- فنی بانوان کشور را در علوم زمین بنمایاند و مراکز صنعتی -علمی وابسته به علوم زمین را به توان و این گنجینه بزرگ از علم، هنر، فن و صنعت بیشتر آشنا نماید.     باشد که مفید افتد

رئیس انجمن زمین شناسی ایران

  منصور قربانی

تماس با ما
FA_IR