برنامه زمان بندی بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

به استحضار اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی می رساند برنامه زمان بندی بیست و پنجمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران از طریق
.لینک زیر قابل دسترسی است

.حضورتان در همایش را ارج می نهیم

زمانبندی بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تماس با ما
FA_IR